NAGRADNA IGRA - PRAVILA IN POGOJI

Organizator in izvajalec nagradne igre je Oskar odkriva svet, podjetja Leos, izobraževanje d.o.o. (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka na FB in IG strani Oskar odkriva svet od 20.5.2022 do vključno 27.5.2022 do 12.00.

V nagradni igri bomo podelili paket Žirafa podjetja Leos, izobraževanje d.o.o. V paketu nagrajenec prejme tri škatle v 6 mesecih. Na določen datum (o keterem bo nagrajenec obveščen) na vsake dva meseca pošljemo eno škatlo. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
– komentirajo s pravilnim odgovorom pod objavo z nagradno igro,
– so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
– izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči oddati pravilen odgovor v obliki komentarja v objavi nagradne igre na FB ali IG Oskar odkriva svet.

Sodelujoči si svoje možnosti pri žrebu lahko poveča s privabljanjem prijateljev v obliki delitev. Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano. Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost. Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.
Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim naslovom oziroma enim Facebook profilom. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrad.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:
– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
– nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
– nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
– kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

Nagrajenci glavnih nagrad v nagradni igri bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Glavno žrebanje bo potekalo 27.5. ob 12.00 uri, sodelujoči pa bodo v FB in IG komentarju obveščeni o zmagovalcu nagradne igre.

Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov Organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade (v sporočilu preko FB ali IG messengerja). Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.
Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@oskrodkrivasvet.si

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Varovanje podatkov Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo Organizator te nagradne igre skrbn varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook strani Organizatorja, v e-poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih obveščanja.

Izvajalec bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Organizatorja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške Organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi Organizator.

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Preklic sodelovanja Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@oskarodkrivasvet.si. Sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova s katerim je oseba sodelovala v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila, bo sodelujoči izključen iz žreba.

Reševanje pritožb Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@oskarodkrivasvet.si. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

S sodelovanjem v nagradni igri (torej, s komentarjem pod objavo) se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Podjetje Meta (Facebook in Instagram) ni nikakor povezano z nagradno igro.